Aktuelnosti
Aktuelnosti
Obuka stručnjaka Agencije za učešće u pilot akreditacijama doktorskih studija
Banjaluka, 05.-07.02.2014. godineU Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta organizovana je obuka stručnjaka sa Liste Agencije i državnih službenika za učešće u pilot akreditacijama doktorskih studija. Obuka i pilot akreditacije dio su aktivnosti Tempus projekta „Uvođenje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima“. Koordinator Projekta je Medicinski fakultet Univerziteta u Hajdelbergu, a bh partneri su WUS Austrija, predstavnici osam javnih univerziteta, Mnistarstva prosvjete i kulture RS i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
 
Tokom radionice učesnici su upoznati sa sadržajem predstojećih evaluacija studijskih programa trećeg ciklusa. Eksperti iz Njemačke, Rumunije i Italije, predavači tokom radionice, istakli su važnost uvođenja kvalitetnih standarda i procedura u organizaciji i provođenju doktorskih studija u BiH u skladu sa Salzburškim načelima i Salzburg II preporukama.
 
Projekat „Uvođenje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima“ je u završnoj fazi implementacije u kojoj je, između ostalog predviđena pilot akreditacija osam studijskih programa na trećem ciklusu, po jednog sa svakog od osam javnih univerziteta u BiH. Tokom projekta razvijeni su "Kriteriji i indikatori za interno i eksterno osiguranje kvaliteta na doktorskom studiju", a prema kojima će se vršiti predstojeće evaluacije u čijim panelima će biti stručnjaci, predstavnici akademske zajednice u BiH, sa Liste stručnjaka Agencije, međunarodni stručnjaci i studenti.
 
Kako je jedna od nadležnosti Agencije i donošenje kriterija za akreditaciju studijskih programa na III ciklusu, projektni dokument "Kriteriji i indikatori za interno i eksterno osiguranje kvaliteta na doktorskom studiju", te iskustva stečena tokom njihove primjene u praksi u pilot akreditacijama biće kvalitetna osnova za Agenciju za izradu navedenih kriterija u narednom periodu.