Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održani sastanci Upravnog i Savjetodavnog odbora projekta 25.3.2014.
Treći sastanak Upravnog odbora Twinning projekta održan 25.3.2014.
Treći sastanak Upravnog odbora Twinning projekta održan 25.03.2014. u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (Agencija) u Banjaluci. Članovi Upravnog odbora raspravljali su o kvartalnom izvještaju, planovima za predstojeće mjesece i pripremi za eksternu evaluaciju Agencije kako bi postala članica ENQA-e. Članovi Upravnog odbora Twinning projekta su obaviješteni da su članovi Upravnog odbora Agencije izrazili svoju podršku preporukama zainteresiranim stranama, koje su jedan od četiri ključna rezultata Komponente 1 ”Analiza zakonskih propisa”. Rezultati stručnjaka, zasnovani na intervjuima sa različitim zainteresiranim stranama i analize zakonskih okvira javno su predstavljeni 26.2.2014. u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Agencija će koristiti rezultate Komponente 1 u daljim aktivnostima kako bi se postigla usklađenost sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG).
Ove aktivnosti će uključivati jačanje internog upravljanja kvalitetom Agencije, pripremu daljih procedura akreditacije i izradu nacrta samoevaluacijskog izvještaja (SEI). Samoevaluacijski izvještaj treba promatrati kao “sporedni proizvod” navedenih projektnih aktivnosti, te će se koristiti kao osnova za evaluaciju od strane ENQA-e. Pružiće dokaze o usklađenosti Agencije sa ESG-em. Kada je riječ o predstojećim aktivnostima, Twinning projekt će organizirati nekoliko radionica sa visokoškolskim ustanovama, nadležnim obrazovnim vlastima i Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS) s ciljem jačanja kapaciteta svih zainteresiranih strana.
 
Drugi sastanak Savjetodavnog odbora Twinning projekta održan 25.3.2014.
Drugi sastanak Savjetodavnog odbora Twinning projekta održan je 25.3.2014. u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Banjoj Luci. Glavne teme razgovora bile su predstavljanje proteklih projektnih aktivnosti, prezentacija i rasprava o preporukama stručnjaka (ishod Komponente 1 ”Analiza zakonskih propisa”) i prezentacija i rasprava o daljim aktivnostima. Rukovodstvo projekta obavijestilo je članove Savjetodavnog odbora o svim aktivnostima poduzetim tokom posljednjih šest mjeseci. Takođe su predstavili aktivnosti koje će se odvijati do septembra 2014. Te aktivnosti će se zasnivati na nalazima Komponente 1, koja se odvijala tokom posljednjih šest mjeseci, a odnosiće se na očekivane rezultate. Cilj projekta je da se pomogne BiH da preuzme inicijativu i ispuni uslove iz ESG-a i da se podrži Agencija i visokoškolske ustanove kako bi se njihov sistem osiguranja kvaliteta uskladio sa zakonskim propisima BiH. Kao rezultat Komponente 1, sačinjena su četiri ključna dokumenta: Analiza zakonskih propisa – Sinteza zakonskih odredbi i kompilacija postojećih pregleda (Izvještaj), Analiza Drugog i Trećeg dijela Evropskih standarda i smjernica i odabranih zakonskih okvira za osiguranje kvaliteta (zaključci sa radionica o Drugom i Trećem dijelu Evropskih standarda i smjernica), Analiza zakonskih propisa – Preporuke za relevantne zainteresirane strane (Preporuke za Konferenciju ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini), Studijsko putovanje u Beč (Izvještaj). Članovi Savjetodavnog odbora su imali priliku čuti o preporukama koje su izradili istaknuti međunarodni stručnjaci, a koje su predstavljene zainteresiranim stranama na događaju koji je održan 26.2.2014. u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Članovi Savjetodavnog odbora su informirani da će se Komponenta 2, “Jačanje kapaciteta Agencije”, koristiti kao neposredni nastavak aktivnosti poduzetih u okviru Komponente 1. Visokoškolske ustanove imaće koristi od radionica koje će biti organizirane.