Aktuelnosti
Aktuelnosti
UO podržao aktivnosti Agencije na podnošenju zahtjeva za punopravno članstvo u ENQA-i

Banjaluka, 12.05.2014. – UO Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na 27.sjednici razmatrao je, između ostalog, Informaciju o  podnošenju zahtjeva Agencije u punopravno članstvo Evropske mreže agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA). U okviru druge Komponente 2 IPA Twinning projekta koja se odnosi na jačanje kapaciteta Agencije, pokrenute su pripremne aktivnosti za podnošenje formalnog zahtjeva za članstvo, te je formiran tim za izradu samoevaluacionog izvještaja Agencije. Upravni odbor Agencije u usvojenim zaključcima dao je  saglasnost Agenciji da aplicira za punopravno članstvo u ENQA-i te je  podržao aktivnosti koje će Agencija provesti u narednom periodu radi uspješne realizacije zadatog cilja.

Članovi Upravnog odbora usvojili su danas Strategiju razvoja Agencije 2014.-2018. godina. U navedenom dokumentu revidirana je misija i vizija Agencije, te su definirani ciljevi i aktivnosti za naredni petogodišnji period. Srednjoročnu strategiju Agencije izradio je  radni tim Agencije za strateško planiranje, dok je tehničku i stručnu pomoć ovom procesu obezbjedio program „Jačanje javnih institucija u Bosni i Hercegovini“ koji u ime Vlade Njemačke implementira GIZ, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju.

Upravni odbor Agencije razmatrao je danas i Informaciju o procesu akreditacije visokoškolskih ustanova za 2013.godinu, Informaciju o postojećem stanju u provedbi Bolonjskih ciljeva, te Informaciju o realizovanim i predstojećim aktivnostima u okviru IPA projekta.