Aktuelnosti
Aktuelnosti
Novi upisi u Državni registar
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je još tri ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar su upisane slijedeće ustanove:
Univerzitet u Sarajavu, Internacionalni univezitet u Sarajevu i Internacionalni Burč univerzitet.
 
Navedene visokoškolske ustanove upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koja donose nadležne obrazovne vlasti, odnosno u konkretnim slučajevima, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedene ustanove je pet godina.
 
Akreditacija je potvrda standarda kvaliteta rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
 
Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

Lista akreditiranih visokoškolskh ustanova