Aktuelnosti
Aktuelnosti
Analiza upravljanja Agencijom i rada Agencije naspram ESG-a
U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta od 6. do 10. oktobra 2014. godine održani su radni sastanci sa međunarodnim stručnjacima u sklopu Tvining projekta koji finansira EU „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“. U pitanju je aktivnost koja se odnosi na analizu upravljanja Agencijom i njen rad naspram Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).
 
U sklopu ovog projekta, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta se trenutno priprema za potencijalno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), što je jedan od ciljeva Tvining projekta. Taj cilj zahtijeva detaljnu samoanalizu Agencije i njenog rada u pogledu ESG-a, koja će rezultirati Izvještajem o samoevaluaciji. Tokom prethodnih nekoliko mjeseci, Agencija je uložila mnogo napora u pažljivo ispitivanje svog rada, te je izradila izvještaj koji prati ESG. On sadrži kako opise sistema visokog obrazovanja u zemlji, upravljanja Agencijom i njenih operativnih zadataka, tako i analizu izazova koje je Agencija identifikovala. Stručnjaci iz partnerske ustanove iz EU u sklopu Tvining projekta, Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austria), bili su uključeni u misiju tokom koje su pratili Agenciju u procesu pripreme samoevaluacionog dokumenta od proljeća 2014. godine. Ova konsultantska uloga obuhvata savjete po pitanjima organizacione prirode, kako i povratne informacije o radnoj verziji izvještaja vezanog za ESG. Do slijedećeg sastanka sa stručnjacima zakazanog u decembru, Agencija će nastaviti sa radom na Samoevaluacionom izvještaju i svoju pažnju će usmjeriti na razradu mogućih rješenja za izazove koji su identifikovani. 
 
_______________________________________________________________________________