Aktuelnosti
Aktuelnosti
UO usvojio Program rada Agencije za 2015.
Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta jednoglasno je usvojio Program rada Agencije za 2015.godinu. Ovo je jedan od zaključaka sa 29.sjednice Upravnog odbora održane 15. decembra 2014.godine u Banjaluci. Nakon podrške UO, Program rada je upućen u dalju proceduru prema Vijeću ministara BiH.
 
Članovi Upravnog odbora, između ostalog, dali su  saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za izbor domaćih i medunarodnih stručnjaka koji  daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustaova i studijskih programa. Razlozi za predlaganje izmjena i dopuna  nalaze se u potrebi efikasnijeg regulisanja pitanja odabira stručnjaka svih kategorija prilikom objavljivanja i provođenja javnog konkursa. Izmjenama su jasnije uređeni  načini prestanka statusa stručnjaka na Listi stručnjaka, uključujući i preciziranje člana koji se odnosi na ažuriranje podataka, te obavezu poznavanja engleskog jezika.
 
Na sjednici u Banjaluci UO je prihvatio informaciju i dao punu podršku aktivnostima EU Tvining projekata „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ s ciljem postizanja planiranih rezultata i ciljeva Projekta.