Aktuelnosti
Aktuelnosti
Nova radionica u Banjaluci za visokoškolske ustanove
Banja Luka, 20-21 maj 2015. godine - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u sklopu Tvining projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 sa 1 milion eura, organizirala je dvodnevnu radionicu za menadžere za osiguranje kvaliteta koji dolaze iz različitih visokoškolskih ustanova, javnih i privatnih, u Bosni i Hercegovini.
 
Radionica je organizirana u sklopu komponente projekta pod nazivom „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u visokoškolskim institucijama“, sa ciljem podizanja svijesti i pružanja konkretne podrške visokoškolskim ustanovama u BiH za dalji razvoj njihovog upravljanja kvalitetom.
 
Radionica je usmjerena na jačanje kapaciteta menadžera za osiguranja kvalitetа i dublje razumijevanje razvoja i upotrebe kriterija i pokazatelja za osiguranje kvaliteta. Inovativne metode omogućile su učesnicima da razmisle o kvaliteti učenja i da krenu na putovanje kako bi dali značenje kriterijima i pokazateljima koji se koriste u upravljanju kvalitetom. Metoda Analiza procjene je korištena za aktiviranje jačih strana učesnika, da se uključe u konstruktivnu saradnju i da se otvori prostor za nove ideje. Približavali su se kvaliteti nastave i učenja istraživanjem  individualnog iskustva, a potom izgrađivanjem sistematskih elemenata identificiranjem ključnih pokazatelja uspjeha.
 
Ishod je potom korišten za izgradnju kriterija i odgovarajuće pokazatelje o procesu učenja, čime je omogućeno učesnicima da daju smisao eksternim kriterijima i razviju smislene pokazatelje za njihove institucije u budućnosti.
 
Drugog dana učesnici su radili na PDCA ciklusu (Demingov krug: Planiraj -Uradi-Provjeri-Djeluj ciklus) za implementaciju mjere ili projekta namijenjenog postizanju određenog strateškog cilja institucije, kao što je povećanje angažiranosti studenata u procesu učenja. Cijela radionica podržava učesnike u njihovom radu – npr. kad pripremaju svoje samoevaluacijske izvještaje, izgrađuju nove instrumente kvaliteta ili kada reagiraju i rade sa preporukama iz postupka akreditacije.
_______________________________________________________________________________