Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak o akreditaciji studijskih programa
Banja Luka, 25. juni 2015. godine – U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (Agencija) i u sklopu Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 sa 1 milion eura, u Banjaluci je održan sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima.
 
Sastanak pod nazivom “Akreditacija studijskih programa” je dio aktivnosti koje se odnose na prodršku implementaciji postupaka akreditacije, a koje je Agencija u okviru Twinning projekta u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima, realizovala od juna 2014.godine. Cilj ovog završnog sastanka u sklopu Twinning projekta jeste da se na osnovu diskusije i razmjene mišljenja utvrde realne mogućnosti za uspješno provođenje akreditacije studijskih programa, te razmotre mogući koncepti za njenu realizaciju.
 
U uvodnom obraćanju učesnike radionice pozdravili su direktor Agencije Husein Nanić i stalna Twinning savjetnica u ime zemlje članice Maria E. Weber.
 
Nakon toga je dat  pregled zakonskog okvira te dosadašnjih aktivnosti u pogledu akreditacije studijskih programa. Analizirani su zakonski preduslovi i propisi uz apostrofiranje veze između licenciranja i akreditacije, broja studijskih programa u BiH te različitosti u vezi sa trenutnim regulisanjem akreditacije studijskih programa u propisima nadležnih obrazovnih vlasti. Posebno je istaknuta potreba da se prilikom utvrđivanja modela akreditacije studijskih progama uzme u obzir ESG 2.2., a koji se odnosi na izradu metodologija  koje su primjerene svrsi radi postizanja konkretnih i strateških ciljeva koji se postavljaju pred eksterno osiguranje kvaliteta.
 
Kako su koraci u akreditaciji studijskih programa isti kao i kod akreditacije visokoškolske ustanove, ukazano je na potrebu definisanja svih proceduralnih pitanja, ali i finansijskog aspekta. Naglašeno je da je okvirni broj studijskih programa koji se izvode na akreditovanim visokoškolskim ustanovama preko 473, što će zahtijevati alociranje značajnih finansijskih i ljudskih resursa. Takođe, jedan od bitnih aspekata su i specifične potrebe akreditacije studijskih programa koja zahtijeva stručnjake sa znanjem i kompetencijama u relevantnim oblastima.
 
U vezi sa obaveznošću akreditacije i različitim shvatanjima ovog pitanja u BiH, istaknut je stav Agencije prema kojem je akreditacije studijskih programa,  kako je to i propisano Okvirnim zakonom, obavezna. Učesnicima radionice je predstavljen prijedlog koji je pripremila Agencija sa Twinning ekspertima, a prema kojem je potrebno utvrditi  za sve nadležne obrazovne vlasti  jedinstven krajnji rok do kada treba završiti akreditaciju studijskih programa, za što je neophodna saglasnost svih nadležnih obrazovnih vlasti. To bi dalje značilo definisanje niza mjera i institucija odgovornih za njihovu realizaciju u okviru toga roka.  Dogovoreno je da se navedeni prijedlog sa planom rokova i aktivnosti dostavi nadležnim obrazovnim vlastima na izjašnjavanje i komentare.
 
Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike kantonalnih ministarstava obrazovanja, Unsko-sanskog, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Federalnog ministarstva obrazovanja, Odjeljenja za obrazovanje Brčko Distrihta BiH i Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS. 

Project