Aktuelnosti
Aktuelnosti
Budžet i izvršenje
Budžet Agencije je sastavni dio Budžeta institucija Bosne i Hercegovine koji se utvrđuje Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Strukturu budžeta Agencije čine sredstva za bruto plate i naknade plata zaposlenih, naknade troškova zaposlenih, materijalne troškove, te sredstva za planirane kapitalne izdatke