Aktuelnosti
Aktuelnosti
Službeni završetak Tvining projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta” koji je finansirala EU
Sarajevo, 2. - 3.septembar 2015 - Twining projekat “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta” koji je finansirala EU,  službeno je  okončan na završnoj konferenciji održanoj u Sarajevu. Dvogodišnje partnerstvo (septembar 2013 - septembar 2015) između Bosne i Hercegovine i Austrije u ovom projektu je finansirala EU u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA2011) u iznosu od 1 milion eura.
 
Opšti cilj projekta je bio da doprinese povećanju mobilnosti i zapošljavanja radne snage kroz poboljšanje kvaliteta visokoškolskih ustanova u skladu sa Bolonjskim procesom. Svrha projekta je bila da se poboljšaju i ojačaju ljudski resursi i institucionalni kapaciteti za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Glavni partner u projektu je bila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA), dok su ostali partneri bili Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska i kantonalna ministarstava obrazovanja, Sektor za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS) i visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. U ime Austrije, projekat je implementiran od strane Agencije za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI), dok je Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austrija) obezbjedila odgovarajuću ekspertizu tokom dvogodišnje implementacije projekta, u saradnji sa relevantnim stručnjacima.  
 
Završni događaj u Sarajevu okupio je predstavnike svih nadležnih ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, visokoškolskih ustanova, studenata i domaćih i međunarodnih organizacija uključenih u reformu visokog obrazovanja.
 
Događaj je otvorila Aida Durić, šefica Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu civilnih poslova, Jadranka Mihić, rukovodilac programa u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Wolfgang Thill, zamjenik ambasadora  austrijske ambasade u Sarajevu. Kratkoročno angažovani stručnjaci koji su bili uključeni u projekat predstavili su svoje rezultate i preporuke za buduće aktivnosti.
 
U svom uvodnom govoru Jadranka Mihić iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je naglasila slijedeće:“Bavljenje osiguranjem kvaliteta u zemlji sa takvom kompleksnom strukturom, sa vrlo sporim procesom donošenja odluka i usklađivanje reformskih aktivnosti je veoma zahtjevan zadatak. Puna saradnja sa obrazovnim vlastima, visokoškolskim ustanovama, akademskom zajednicom i različitim partnerima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, posebno u EU, je od suštinskog značaja. Komplet preporuka svim relevantnih zainteresovanim stranama za dalje unapređenje sistema osiguranja kvaliteta u BiH je samo jedan vidljiv rezultat ovog zajedničkog rada na ovom projektu. Svi vi koji ste danas ovdje treba da nastavite sa tim poslom i započnete ili nastavite, implementaciju ovih preporuka sa ciljem da se obezbjedi bolje obrazovanje u Bosni i Hercegovini”
 
Husein Nanić, director HEA-e i rukovodilac projekta iz zemlje korisnice predstavio je ključne prednosti i značaj ovog projekta za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini i Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. On je rekao da je zahvaljujući razmjeni projekta i znanja sa kolegama iz austrijske agencije, kao i sa stručnjacima koji su bili uključeni u realizaciju projektnih aktivnosti, unaprijeđen rad HEA-e, kao i rad drugih zainteresovanih strana u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju."Usklađenost sa standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) je obaveza koja proizilazi iz Bolonjske deklaracije i drugih dokumenata koji su uslijedili. To nije samo odgovornost HEA-e, to je obaveza svih nas koji učestvujemo u procesu, odnosno HEA-e, visokoškolskih ustanova, nadležne obrazovne vlasti, akademske i šire društvene zajednice ", istakao je Nanić i pozvao sve da i dalje sarađuju u implementaciji rezultata projekta sa ciljem da se dalje razvija sistem osiguranja kvaliteta u BiH.
 
Alexander Kohler iz austrijskog Saveznog ministarstva za nauku, istraživanje i privredu, koji je radio kao rukovodilac projekta iz zemlje članice, istakao je prednosti partnerstva za obe zemlje. On je rekao da je rad kratkoročno angažiranih stručnjaka sa HEA-om, nadležnim obrazovnim vlastima, kao i sa javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama doveo do konkretnih rezultata u skladu sa opštim ciljevima projekta. "Ovaj projekat je stvorio snažan podsticaj za dalji razvoj sistema osiguranja kvalitete u BiH koji je u skladu sa principima Bolonjskog procesa. Njegovi zaključci i rezultati su temalj za dalje aktivnosti Agencije, nadležnih organa i visokoškolskih institucija. Oni treba da budu sistematski povezani sa ostalim evropskim projektima u BiH. "
 
Maria E. Weber iz Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije koordinirala je projekat na licu mesta, u Banjoj Luci, kao stalni savjetnik twining projekta iz zemlje članice. Svakodnevno je radila sa Majom Macan, stalnim savjetnikom twining projekta iz zemlje korisnica, rukovodstvom HEA-e i osobljem, moderirala misije i sastanake sa zainteresovanim stranama.
 
Dan prije finalne konferencije, u Sarajevu je održan i okrugli sto sa zainteresovanim stranama. Ovaj događaj je bio prilika da učesnici, predstavnici visokoškolskih ustanova, nadležnih ministarstava, studenata i drugih zainteresovanih strana  diskutuju o konkretnim rezultatima i preporukama tokom dvogodišnjeg projekta. Učesnici su  radili u dvije odvojene grupe, od kojih se prva bavila pitanjima koja se odnose na svijest o  odgovornostima različitih zainteresovanih strana, strukturisanjem dijaloga između zainteresovanih strana te koordinacijom međunarodnih projekata. Druga grupa diskutovala je o akreditaciji studijskih programa, odnosu licenciranja i akreditacije i posljedicama neakreditacije. Poseban akcenta je stavljen na razmjenu ideja o tome kako nastaviti sa provođenjem preporuka i kako ih provesti u praksi, suočiti se sa izazovima i na kraju ih prevazići.  Rezultati rada obe  grupe sa specifičnim preporukama predstavljeni su u plenarnom dijelu događaja te  kasnije uključeni u završne preporuke Projekta. 
Project