Aktuelnosti
Aktuelnosti
Novi upis u Državni registar
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je još jednu ustanovu u  Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar je upisan Univerzitet u Bihaću.
 
Navedena visokoškolska ustanova upisana je na osnovu rješenja o akreditaciji koje donosi nadležna obrazovne vlasti, odnosno u konkretnom slučaju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, te preporuke o akreditaciji koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedenu visokoškolsku ustanovu provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedenu ustanovu  je pet godina.

Lista akreditiranih visokoškolskih ustanova