Aktuelnosti
Aktuelnosti
Javne konsultacije o novom setu dokumenata Agencije
U skladu sa članom 6. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“ br. 81/06 i 80/14) pozivamo vas da učestvujete u izradi prednacrta slijedećih dokumenata:
„Preporuke o kriterijima i standardima Ministarstvu Republke Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa“
„Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini“
„Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“
„Kriteriji za akreditaciju studijskih programa“
 
Proces javnih konsultacija otvoren je od 04.7. do 18.7.2016. godine.
 
Pisane komentare na  Prednacrt Preporuka o procedurama za osnivanje i zatvaranje visokoškloskih ustanova te za prestrukturiranje studijskih programa  i  Preporuka o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini  možete dostaviti na e-mail jelena.santic@hea.gov.ba.
 
Pisane komentare na Prednacrt Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Kriterija za akreditaciju studijskih programa možete dostaviti na e-mail dalibor.ateljevic@hea.gov.ba