Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana 34. sjednica UO
Banjaluka, 01.07.2016.godine –  Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta razmatrao je  i usvojio Analizu procesa akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini za period 2012.-2016. sa Akcionim planom Agencije za realizaciju aktivnosti u cilju unapređenja procesa akreditacije u Bosni i Hercegovini.
 
Navedeni dokument nastao je  kao rezultat praktičnih iskustava Agencije u do sada provedenim postupcima institucionalne akreditacije i pregleda važećih dokumenata koji regulišu ovo pitanje. Predstavljajući pregled svih aspekata procesa akreditacije, u dokumentu su date preporuke nadležnim obrazovnim vlastima u cilju harmonizacije propisa i unapređenja slijedećeg ciklusa akreditacije. UO pohvalio je navedeni dokument za koji smatra da predstavlja dobru osnovu za unapređenje procesa akreditacije i dalji radi u ovoj oblasti.
 
Članovi UO podržali su i Preporuke za unapređenje propisa o akreditaciji nadležnih obrazovnih vlasti koje je pripremila Agencija.  Članovi UO zadužili su Agenciju da navedene dokumente,  Analizu i  Preporuke uputi Konferenciji ministara obrazovanja u BiH radi ukazivanja na nedostatke i unapređenja procesa. UO preporučio je  nadležnim obrazovnim vlastima da se razdvoji proces licenciranja i proces akreditacije te da pronađu zakonske modele za rješavanje ovih pitanja u skladu sa zakonima i bolonjskim principima.
 
Članovi UO prihvatili su i Metodologiju pisanja izvještaja Komisije stručnjaka za akreditaciju. Istaknuto je da je riječ o dokumentu koji je sastavni dio Priručnika Agencije  za obuke stručnjaka te da predstavlja podršku stručnjacima u ocjenjivanju ispunjenosti kriterijuma za akreditaciju.
 
UO je podržao je i prijedlog modela akreditacije studijskih programa. Predloženo je da se akreditacija studijskih programa provede po dva modela i to: akreditacija pojedinačnih studijskih programa i klaster akreditacija koja bi mogla obuhvatiti slične studijske programe na jednoj ustanovi ili slične studijske programe sa više ustanova na jednom administrativnom području.
 
Na 34.sjednici UO inaugurisani su i novoizabrani članovi UO, prof. dr Dževad Zečić, prof.dr Zoran Tomić i prof. dr Branko Krsmanović.