Aktuelnosti
Aktuelnosti
Okrugli sto Agencije u Banjaluci
Banjaluka, 07.07.2016. - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta organizovala je Okrugli sto pod nazivom „Unapređenje procesa akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini“.
 
Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike svih ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Ministarstva prosvjete i kulture RS, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva civilnih poslova BiH, Centra za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, te predstavnike međunarodnih organizacija koji su uključeni i prate reforme obrazovanja u BiH.
 
U pozdravnom obraćanju učesnicima Okruglog stola, direktor Agencije prof. dr Enver Halilović istakao je da je cilj okruglog stola pregled dosadašnjeg procesa akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini sa preporukama za poboljšanje procesa sa aspekta usaglašenosti odredbi o postupku akreditacije sa zahtjevima Evropskih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (2015).
 
„U skladu sa ulogom i nadležnostima Agencije, mi smo prvi krenuli sa revizijom naših dokumenata koji su okvir za procedure ostalih nivoa vlasti.  Pripremili smo set novih dokumenata  iz oblasti razvoja i osiguranja kvaliteta. Rječ je o četiri dokumenta, Kriterijima za akreditaciju studijskih programa, Odluci o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja te Preporukama o procedurama za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, prestrukturiranje studijskih programa, kao i Preporukama o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Dokumenti su dio novog sistemskog pristupa Agencije u osnaživanju preporuka nadležnim ministarstvima obrazovanja u BiH, rekao je Halilović. On je naglasio da je Agencija pripremila analizu dosadašnjeg procesa akreditacije visokoškolskih ustanova kako bi putem kritičkog osvrta ukazala na određene nedostatke, te dala preporuke nadležnim obrazovnim vlastima s cijem unapređenja ovog procesa u slijedećem ciklusu akreditacije.
 
Okrugli sto završio je zaključcima kojima su učesnici iskazali snažno i nedvosmisleno opredjeljenje da se unaprijedi proces akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH putem unapređenja propisa, a na osnovu Evropskih standarda i smjernica. Upućen je apel nadležnim obrazovnim vlastima koje nisu donijele potrebne pravne propise za liceniranje i akreditaciju, da to što prije urade. Učesnici Okruglog stola pozvali su sve visokoškolske ustanove koje nisu prošle institucionalnu akreditaciju, a stekle su uslove za podnošenje zahtijeva, da što prije pokrenu ovaj proces. Takođe, upućen je poziv svim učesnicima u postupcima akreditacije da ubrzaju pretpostavke za skori početak akreditacije studijskih programa u BiH, po mogućnosti do početka nove akademske 2016/21017. godine. Učesnici Okruglog stola saglasili su se da se Konferenciji ministara obrazovanja u BiH delegira rasprava i usaglašavanje stavova u vezi sa značenjem pojma„privremene akreditacije“. Naglašavajući opredijeljenost za implementaciju „Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016.-2020.“  koje je donijelo Vijeće ministara BiH, učesnici Okruglog stola izrazili su razumijevanje i želju da se međusobna komunikacija i saradnja dodatno unaprijedi i podigne na veći i kvalitetniji nivo.
 
Na Okruglom stolu u Banjaluci predstavnici Delegacije EU u BiH predstavili su Sektorsku budžetsku podršku.