Aktuelnosti
Aktuelnosti
UO usvojio Program rada Agencije za 2017.godini
Banjaluka, 23.11.2016. godine  - Upravni odbor Agencije usvojio je prijedlog Programa rada Agencije za 2017. godinu u uputio ga u dalju proceduru. Navedeni dokument donosi prioritetne zadatke Agencije u naredoj godini sa analizom mogućih problema i rizika u provođenju Programa.
 
UO dao je  saglasnost na Odluku o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Ovom odlukom utvrđeno je deset kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini koji su u potpunosti usklađeni sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, usvojenim u maju prošle godine u Jerevanu.
 
Članovi UO razmatrali su i Odluku o kriterijima za akreditaciju studijskih programa, te Odluku o normama minimalnih standarda kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Navedeni dokumenti su vraćeni na doradu nakon čega će biti upućeni Upravnom odboru na elektronsko izjašnjavanje.
 
UO dao je saglasnost na  Pravilnik o načinu provođenja javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
 
Članovi UO razmatrali su i dali saglasnost na Politiku kvalteta Agencije.
 
Na 35.sjednici izvršena je redovna rotacija u predsjedavanju UO na period od godinu dana. Novi predsjednik UO je prof. dr Branko Krsmanović, a potpredsjednici su prof. dr Dževad Zečić i prof. dr Vlado Majstorović.