Aktuelnosti
Aktuelnosti
Obrazovanje na marginama Reformske agende
Sarajevo, 28.01.2017.godine – Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr Enver Halilović, učestvovao je u radu Konferencije „Obrazovanje na marginama Reformske agende“. Konferenciju u Sarajevu organizovala je Fondacija „Nijaz Duraković“ u saradnji sa Centrom za politike i upravljanje.
 
Konferencija je koncipirana u tri panela, a direktor Agencije govorio je  u okviru prvog panela pd nazivom „Obrazovne politike na margini Reformske agende“.
 
U razumijevanju i sagledavanju mjesta obrazovanja u BiH u odnosu na Reformsku agendu, prof. Halilović je istakao dva aspekta, evropski tretman obrazovanja u BiH, njegov društveni značaj i ulogu te bosanskohercegovački tretman obrazovanja sa fokusom na Reformsku agendu u BiH.  Direktor Agencije govorio je o obrazovnom zakonodavstvu, strateškim dokumentima kao i institucionalnoj struktuiri koordinacije u obrazovanju. On je naglasio značaj reformskih projekata iz oblasti obrazovanja te je naveo da su oni predstavljali pokretač aktivnostima u transformaciji obrazovanja u BiH na osnovama evropskih standarda i vrijednosti.
 
Govoreći o slabijim stranama u ovoj oblasti, profesor Halilović je posebno istakao nizak nivo ulaganja u visoko obrazovanje. „Izdvajanje za nauku u BiH je manje od 1% BDP. Zbog izostanka razvojnih naučnih istraživanja u privredi, u strukturi izvoza BiH povećava se broj i količina proizvoda niskih vještina i intenzivnih resursa, sirovina“, rekao je Halilović.
 
Visoko obrazovanje u BIH uzima se kao potrošnja, nastavio je Halilović ističući potrebu da visoko obrazovanje, kako u edukativnom, tako i u naučno-istraživačkom smislu, bude tretirano kao razvojna komponenta.
 
Na kraju Konferencije usvojena je Deklaracija o obrazovanju.