Aktuelnosti
Aktuelnosti
Izvještaj o samoprocjeni Agencije upućen ENQA-i
Banja Luka, 17.02.2017.godine - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH dostavila je Izvještaj o samoprocjeni Agencije Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA). Navedeni Izvještaj usvojio je Upravni odbor Agencije čime je dao punu podršku Agenciji u postupku sticanja punopravnog članstva u ENQA-i i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta (EQAR).
 
Riječ je o postupku eksterne evaluacije Agencije koju provodi ENQA, koja je razvila najpoznatiji sistem za eksterni pregled evropskih agencija za osiguranje kvaliteta. Prva faza ovog postupka je bila izrada Izvještaja o samoprocjeni u kojem je Agencija dala pregled dosadašnjih aktivnosti u eksternom osiguranju kvaliteta prema Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, ESG 2 i ESG 3, te samoanalizu snaga i prednosti Agencije, slabosti i opasnosti kojima je izložena. Eksterna evaluacija završava se posjetom panela međunarodnih eksperata, a  njihova potvrda ispunjenosti navedenih standarda i kriterija predstavlja punopravno članstvo u ovoj asocijaciji.
 
Izvještaj o samoprocjeni rezultat je predanog rada svih zaposlenih u Agenciji, koja u svom radu funkcioniše u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).