Aktuelnosti
Aktuelnosti
Podrška Upravnog odbora Izvještaju o samoevaluaciji Agencije
Banjaluka, 16.02.2017.godine – Upravni odbor Agencije na 36. sjednici prihvatio je Izvještaj o samoevaluaciji Agencije čime je dao punu podršku Agenciji u postupku sticanja punopravnog članstva u ENQA-i i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta (EQAR).
 
Članovi Upravnog odbora dali su saglasnost na Odluku o kriterijima za akreditaciju studijskih programa I i II ciklusa  u Bosni i Hercegovini.
Upravni odbor Agencije usvojio je Izvještaj o radu Agencije za 2016.godinu
 
Upravni odbor Agencije dao je  saglasnost na imenovanje Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. U Komisiju su na trogodišnji mandat imenovani :

•              prof. dr Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, kao predstavnik Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine, predsjednik;
•             dr sc. Sanela Popović, kao predstavnik jednog kantonalnog ministarstva, član; 
•             Jelena Zlojutro, viši stručni saradnik za normativne i pravne poslove u Resoru za visoko obrazovanje, kao predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, član;
•             prof. dr Lazar Radovanović, kao predstavnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;
•             Marina Cicović, stručna savjetnica za osiguranje kvaliteta, kao predstavnca Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, član.