Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održane obuke stručnjaka u Banjaluci i Sarajevu
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  BiH organizovala je dvije jednodnevne  obuke stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini. Obuke, koje su održane 21. marta u Banjaluci i 23. marta u Sarajevu, okupile su domaće stručnjake, predstavnike akademske zajednice, privrede i prakse i studenata.
 
Cilj obuka bila je priprema stručnjaka za proces akreditacije, tako što će biti obučeni da dosljedno primjenjuju utvrđene procedure svih faza ovog procesa, transparentno i argumentovano ocjenjuju ispunjenost kriterijuma za akreditaciju te napišu kvalitetne Izvještaje o vanjskoj evaluaciji kvaliteta visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.
 
Učesnike obuke u Banjaluci pozdravio je direktor Agencije prof.dr Enver Halilović koji je istakao ulogu komisija za akreditaciju čije profesionalno ponašanje i obučenost je od ključnog značaja za postupak akreditacije.
 
U analizi dosadašnjih postupaka akreditacije, utvrdili smo određene nekonzistentnosti  u radu komisija. Zbog toga Agencija je izradila Metodologiju pisanja izvještaja prilikom posjeta visokoškolskim ustanovama kako bi striktnom primjenom ove metodologije izbjegli neujednačenosti u kvalitetu i ishodu kvaliteta samog izvještaja, rekao je direktor Agencije. On je poručio stručnjacima da njihov dolazak na obuku predstavlja i signal Agenciji da su motivisani da se angažuju u predstojećoj akreditaciji studijskih programa i visokoškolskih ustanova. Ovo je proces u kojem učestvuje više učesnika, a  njegov kvalitet zavisi od profesionalonog rada i odgovornosti svakog od učesnika, komisija stručnjaka, Agencije, obrazovnih vlasti  i društva u cjelini, zaključio je Halilović.
 
Obuke su obuhvatile dva segmenta, teorijski i praktični dio. U prvom, teorijskom dijelu, učesnici su informisani o zakonskom okviru i sistemu visokog obrazovanja u BiH, terminologiji, proceduri , učesnicima  i profesionalnom postupanju u procesu akreditacije te primjeni kriterija za akreditaciju i pisanju izvještaja o eksternoj evaluaciji.
 
U praktičnom dijelu, učesnici  su prošli kroz glavne faze posjete visokoškolskoj ustanovi, od analize samovaluacijskog izvještaja na primjeru jednog kriterija, pripremnog sastanka komisije, pa do samog intervjua komisije sa predstavnicima visokoškolske ustanove i na kraju predstavljanja usmenog izvještaja visokoškolskoj ustanovi kojim se završava posjeta stručnjaka.
 
Nakon praktične vježbe učesnici su dobili povratne informacije o dobrim stranama, ali i uočenim nedostacima sa preporukama kako riješiti i ponašati se u eventualnim spornim situacijama.
 
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH propisano je  da su stručnjaci obavezni učestvovati na svim vrstama obuke koje organizuje Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH  u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima.
 
Novi krug obuka za novoizabrane stručnjake planiran je za 23.maj u Banjaluci i 25.maj u Sarajevu.