Aktuelnosti
Aktuelnosti
Saopštenje za javnost
Povodom netačnih informacija i malicioznih konstrukcija, koje su objavljene u nekim medijima, a povodom  prijema Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteteBosne i Hercegovine u punopravno članstvo Evropske asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Associaton for Quality Asssurance in Higher Education – ENQA), Agencija obavještava javnost, a posebno akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, o slijedećim činjenicama:
 
1.         Proces prijema Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH u punopravno članstvo ENQA-e još nije završen. Na postojeću odluku Odbora ENQA-e, Agencija ima pravo prigovora u roku od dva mjeseca.
 
2.         Međunarodna komisija eminentnih stručnjaka iz oblasti osiguranja kvaliteta koju je imenovala ENQA, tokom trodnevnog rada u Agenciji je provjeravala kvalitet našeg rada i usklađenost sa Evropskim standardima i smjernicama. Ponosni smo na činjenicu da je navedena komisija uglednih evropskih stručnjaka u svom izvještaju ocijenila Agenciju pozitivnom ocjenom po svakom od standarda. Odbor ENQA-e je odstupio od preporuke Komisije eksperata koju je sam formirao.
 
3.         Agencija nije ni do sada bila punopravna članica ENQA-e, već je u statusu pridružene članice ENQA-e, što će ostati i dalje, čak i ako konačni ishod aplikacije Agencije za punopravno članstvo u ENQA-u ostane isti.
 
4.         Agencija je do sada provela akreditacije za  27 visokoškolskih ustanova i upisala ih u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova koji vodi Agencija. Svi postupci akreditacije za navedene ustanove su validni i od strane Komisije stručnjaka ENQA-e priznati kao sastavni dio djelatnosti i aktivnosti Agencije.
 
5.         Prema tome, dovoditi u vezu navodno nepriznavanje visokoškolskih diploma na evropskom prostoru sa sadašnjim aktivnostima Agencije u okviru njene aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-u, nema nikakvog smisla i nije tačno. Priznavanje diploma, odnosno kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope je regulisano Lisabonskom konvencijom i teći će na isti način kao i do sada.
 
Agencija će nastaviti i dalje da radi svoj posao u okviru datih joj zakonskih nadležnosti što bolje i profesionalnije. U narednom periodu Agencija će biti posebno posvećena implementaciji preporuka koje je  dobila od Komisije eksperata ENQA-e  s ciljem unapređenja svog rada, ali i  postupanja nadležnih obrazovnih vlasti i komisija stručnjaka za akreditaciju,  koje su, takođe, zajedno sa Agencijom učesnici u postupku akreditacije.
 
Istrajavanje Agencije na putu postizanja punopravnog članstva u ENQA-i je izraz strateškog evropskog opredjeljenja Agencije i pokazatelj našeg proaktivnog pristupa i kontinuiranog unapređenja kvaliteta, kako rada Agencije, tako i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i opšteg društvenog ambijenta u kojem svi zajedno djelujemo.