Aktuelnosti
Aktuelnosti
Seminar na Univerzitetu u Sarajevu
Sarajevo, 09.03.2018.- U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je održan seminar pod nazivom „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa“.
Na seminaru su pored predstavnika Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) učestvovali i rektor, prorektor za kvalitet, te  predstavnici svih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.
 
Seminar je pozdravnim obraćanjem otvorio rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i tom prilikom naglasio nastojanja Univerziteta da implementira i unaprijedi sistem upravljanja i osiguranja kvaliteta slijedeći Standarde i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Takođe je istakao da je seminar prilika da se dobiju odgovori na sve nejasnoće u procesu koji slijedi.
 
U nastavku seminara predstavnici Agencije su prezentovali model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, a sve u cilju upoznavanja predstavnika organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu sa modelom akreditacije/reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa radi kvalitetnije pripreme Univerziteta u Sarajevu za akreditaciju studijskih programa i institucionalnu reakreditaciju koja se očekuje naredne godine. 
 
Seminar je organizovan za prodekane, predsjedavajuće i članove odbora za osiguranje kvaliteta organizacionih jedinica, kao i za sve ostale zainteresovane saradnike iz reda akademskog i neakademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu.