Aktuelnosti
Aktuelnosti
Netačne informacije o validnosti diploma iz BiH
Povodom spin informacija, objavljenih u nekim medijima, a kojima se validnost diploma koje izdaju visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini  dovodi u pitanje i povezuje sa  neulaskom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Evropske asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Associaton for Quality Asssurance in Higher Education – ENQA), Agencija obavještava studente, akademsku i opštu javnost u Bosni i Hercegovini o slijedećem:
 
1.         Priznavanje diploma, odnosno kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope je regulisano tzv. Lisabonskom konvencijom i teći će na isti način kao i do sada.

2.         Prema tome, dovoditi u vezu navodno nepriznavanje visokoškolskih diploma sa sadašnjim aktivnostima Agencije u okviru njene aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i, nema nikakvog smisla i nije tačno.

3.         Značajno je napomenuti da neke države u Evropskom prostoru visokog obrazovanja uopšte nemaju agenciju za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja, ali se, i pored toga, diplome stečene na visokoškolskim ustanovama u tim državama priznaju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
 
Neselektivno preuzimanje medija ovakvih netačnih informacija zbunjuje javnost u Bosni i Hercegovini i ide u prilog onima koji se navedenim pitanjima bave iz svojih unutrašnjo-političkih razloga.
 
Napominjemo da će Agencija i dalje nastaviti da radi svoj posao u okviru datih joj zakonskih nadležnosti što bolje i profesionalnije. U narednom periodu Agencija će biti posebno posvećena implementaciji preporuka koje je  dobila od komisije eksperata ENQA-e  s ciljem unapređenja svog rada, ali i  postupanja nadležnih obrazovnih vlasti i komisija stručnjaka za akreditaciju,  koje su, takođe, zajedno sa Agencijom učesnici u postupku akreditacije.
 
Istrajavanje Agencije na putu postizanja punopravnog članstva u ENQA-i je izraz strateškog evropskog opredjeljenja Agencije i pokazatelj našeg proaktivnog pristupa i kontinuiranog unapređenja kvaliteta, kako rada Agencije, tako i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i opšteg društvenog ambijenta u kojem svi zajedno djelujemo.