Aktuelnosti
Aktuelnosti
Eksperti ENQA-e posjetili Agenciju
Banja Luka, 20.09.2019.godine – U okviru pripreme za punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), Agenciju  za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta posjetili su eksperti ENQA-e.
 
Jednodnevna posjeta stručnjaka ENQA-e obavlja se dvije godine nakon završenog postupka eksterne evalucije s ciljem podrške daljem unapređenju rada Agencije u sklopu realizacije aktivnosti na potpunom usklađivanju sa Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG).
 
Tokom posjete, eksperti ENQA-e obavili su više odvojenih sastanaka. Razgovarali su  sa direktorom Agencije, zamjenicima direktora, potpredsjednikom  Upravnog odbora,  državnim službenicima u sektorima Agencije i članovima internog tijela Agencije za osiguranje kvaliteta,  Odborom za kvalitet.
 
Glavna tema sastanaka bio je stepen realizacije preporuka komisije stručnjaka ENQA-e koje je Agencija dobila nakon eksterne evaluacije 2017.godine. Uz to, eksperti su izrazili posebno interesovanje za proces provođenja akreditacije studijskih programa,  planovima za unapređenje i  doprinosu postupaka akreditacije razvoju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Agencija je pripremila sve relevantne informacije i pisane akte i predstavila svoje stručne stavove i planove tokom ovih sastanaka koji se protekli u atmosferi otvorenosti i dobronamjernosti.
 
Eksperti ENQA-e su ocijenili da je Agencija napravila određeni napredak u kompleksnim političkim okolnostima, posebno ističući  podršku i  ohrabrenje Agenciji da nastavi aktivnosti na punopravnom članstvu u ovoj  evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta.