Aktuelnosti
Aktuelnosti
Online evaluacija Agencije
Banja Luka, 09.-10.11.2020. -  Savjet za regionalnu saradnju (RCC) i Centar za znanje i inovacije (KIC) proveli su online evaluaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BIH. Dvodnevna evaluacija organizovana je u okviru projekta „Eksterna evaluacija sistema za osiguranje kvaliteta Zapadnog Balkana u skladu sa evropskim standardima za osiguranje kvaliteta (ESG)“, a  s ciljem pomoći agencijama na Balkanu koje nisu punopravne članice Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) u analizi stanja u ovoj oblasti.
 
U okviru navedenog projekta, Panel u sastavu: Nik Heerens, espert za visoko obrazovanje iz Belgije, Fernando Miguel Galan Palomares, ekspert za visoko obrazovanje iz Španije i Gohar Hovhannisyan, potpredsjednica Evropske studentske unije razgovarali su sa direktorom, predstavnicima Upravnog odbora  i stručnih službi Agencije. Eksperti su obavili razgovore i sa predstavnicima zainteresiranih stana, Ministarstvom civilnih poslova,  nadležnih obrazovnih vlasti, Rektorske konferencije BiH, koordinatorima za osiguranje kvaliteta visokoškolskih ustavnova, predstavnicima akreditiranih visokoškolskuih ustanova, stručnjacima sa Liste eksperata Agencije kao i studentima.
 
Tokom online evaluacije, razmijenjena su mišljenja o radu i aktivnostima Agencije u skladu sa ESG standardima, poteškoćama u implementaciji preporuka koje je Agencija dobila tokom eksterne evaluacije od strane ENQA-e, te načinima postizanja veće ispunjenosti evropskih standarda u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju.