Aktuelnosti
Aktuelnosti
Uvažiti preporuku ENQA- e kod izbora UO
Banja Luka, 26. 11.2020.godine – Agencija za razvoj visokog obrazovanja  i osiguranje  kvaliteta uputila je zahtjev Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da prilikom predstojećeg izbora kandidata u Upravni odbor Agencije uvaži preporuku  Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).
 
Ovom  preporukom, između ostalih, a  koje su rezultat posjete nezavisnih evaluatora Agenciji u maju 2017. godine,  navedena  je neophodnoost uključivanja: „zainteresiranih strana u sve nivoe rada Agencije, od formalnih tijela za odlučivanje, do stručnih grupa i širih procesa konsultacija. Konkretno, predlaže se imenovanje zainteresiranih strana u sljedećem izboru članova Upravnog odbora“.
 
Članom 51. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini propisano je da Agencijom upravlja Upravni odbor koji čine po tri člana iz sva tri konstitutivna naroda i jedan član iz reda ostalih. Članove Upravnog odbora Agencije bira Parlamentarna skupština BiH na mandat od tri godine s mogućnošću reizbora, pod uslovom da se inicijalno imenovanje provede u fazama tako da svake godine jedna trećina članova bude reizborna ili ponovo imenovana. Takođe je propisano da Upravni odbor Agencije čini najmanje 50% redovnih profesora univerziteta.
 
Imajući u vidu zakonsku odredbu o sastavu Upravnog odbora,  Agencija smatra da postoji prostor za realizaciju ove preporuke ENQA-e,  kako bi u UO Agencije, pored minimalnog procenta od 50 % redovnih profesora, bili izabrani i kandidati  iz šireg kruga zainteresiranih strana, kao npr. predstavnik studenata  te  privrede i prakse.
 
Njihovo uključivanje u rad Upravnog odbora Agencije značajno bi doprinijelo unapređenju rada Agencije te njenog postupanja u skladu sa preporukama ENQA-e.
 
Konkurs za sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine objavljen je 17.11.2020.godine, u „Službenom glasniku BiH“, br:74/20, kao i na web stranici Parlamentarne skupštine BiH te u  „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ br: 44/20. Obavještenje o konkursu objavljeno 19.11.2020.godine u dnevnim novinama: „Glas Srpske“, „Večernji list“ i „Dnevni avaz“. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Zadnji dan za prijavu je 02.12.2020.godine.