Aktuelnosti
Aktuelnosti
Javne konsultacije

U skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14), obavještavamo vas  da je na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/  i na našoj web stranici objavljen prednacrt  Uputstva o izmjenama uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditirane visokoškolske ustanove.
 
Pozivamo vas da komentare i  sugestije dostavite do 13.01.2022. godine.