Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana 3. sjednica UO Agencije
Sarajevo, 19.04.2022.godine – Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je 3. sjednicu u Sarajevu.
 
Na sjednici, kojоm je predsjedavao prof. dr Mitar Perušić, predsjednik UO,  usvojen je dokument Uputstvo o izmjenama Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditovane visokoškolske ustanove. Izmjene dokumenta rezultat su analize i primjene ovog dokumenta u praksi i potrebe njegovog usklađivanja sa preporukama Pariškog komunikea  za njegovo usvajanje u identičnom obliku u odgovarajućim okvirima Lisabonske konvencije o priznavanju i Europassom. Cilj revidiranog dodatka diplomi je  da se  dodatno promovira mobilnost studenata i diplomaca, podrži inicijativa digitalizacije dodatka diplomi kako bi visokoškolske ustanove dalje razmijenjivale podatke o studentima u sigurnom, mašinski čitljivom formatu, a u skladu sa odredbama zakona o zaštiti podataka.
 
Članovima UO Agencije predstavljena je i Informaciju o trenutnim aktivnostima Radne grupe za izradu modela akreditacije studijskih programa, kao i Informacija o pitanjima vezanim za privremenu, odnosno početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.