Info lista licenciranih VŠU u BiH
Info lista licenciranih VŠU u BiH
Obavještavamo javnost da  je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta sa svoje web stranice privremeno uklonila Informativnu listu licenciranih visokoškolskih ustanova u Bosni  i Hercegovini.
 
Podsjećamo da je ovu listu Agencija sačinila i ažurirala na osnovu informacija nadležnih obrazovnih vlasti s ciljem pružanja informacija zainteresovanim stranama. S obzirom da je došlo do određenog nerazumjevanja i pogrešnog tumačenja podataka sa ove liste, Agencija je odlučila da privremeno ukloni navedenu listu sa svoje web stranice.
 
Za sve infomacije u vezi sa licenciranim visokoškolskim ustanovama potrebno je obratiti se nadležnim obrazovnim vlastima,  Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima obrazovanja i Odjeljenju za obrazovanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.