O nama
Rukovodstvo
 
Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  rukovodi direktor.
Direktora i njegove zamjenike bira, nakon provedenog javnog konkursa, Vijeće ministara BiH.
Mandat direktora i njegovih zamjenika je četiri godine.
Direktor i zamjenici direktora ne mogu biti  iz istog konstitutivnog naroda.
 
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovne je na svojoj 47. sjednici održanoj 10.03.2016. godine, nakon provedenog javnog konkursa, donijelo Odluku o izboru i imenovanju direktora Agencije. Imenovan je:
 
Direktor:
Prof. dr  Enver Halilović - direktor@hea.gov.ba
 
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovne je na 60. sjednici održanoj 14.06.2016. godine, nakon provedenog javnog konkursa, donijelo Odluku o izboru i imenovanju zamjenika direktora Agencije. Imenovani su: 
 
Zamjenici direktora:
Dr Slobodan Stanic  slobodan.stanic@hea.gov.ba 
Mr Irena  Šiško         irena.sisko@hea.gov.ba