Glavni cilj projekta odnosi se na uvođenje evropskih standarda u proces evaluacije i akreditacije studijskih programa na bh. univerzitetima, što predstavlja ključni korak u daljem provođenju Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način, prijedlog Strukturalnih mjera s fokusom na Reformu upravljanja u potpunosti podržava strukturalnu reformu u visokom obrazovanju na području cijele BiH.
Konzorcij čine 8 javnih univerziteta zajedno sa 3 EU univerziteta (KaHo Sint-Lieven Gent, IPP Porto, Brasov University), WUS Austrija sa svojim regionalnim uredom u Sarajevu (SUS BiH), Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, Katalonski ured za akreditaciju (AQA) i Vijeće flamanskih visokih škola (VLHORA), koji organiziraju vanjske evaluacijske komisije u Flandriji. Ministarstvo civilnih poslova u BiH, Sektor za obrazovanje, će imati ulogu pridruženog projektnog partnera u cilju osiguranja održivosti projektnih rezultata.
Nakon evaluacije trenutnog stanja u polju evaluacije i akreditacije, u EU i BiH će biti organizovani razni seminari za obuku univerzitetskog osoblja, studenata i osoblja agencije u BiH za razne procedure u osiguranju kvaliteta (samoevaluacija, vanjska evaluacija i akreditacija). Studijske posjete EU univerzitetimaa će biti organizovane s ciljem sticanja znanja o konkretnoj primjeni akreditacionih procedura u zemljama EU-a.  Izradiće se smjernice s osnovnim procedurama za BiH s posebnim naglaskom na elektronske obrasce za procedure unutrašnje i vanjske evaluacije studijskih programa u BiH. Koristće se posebni upitnici za izradu samoevaluacijskih izvještaja. Odabrat će se četiri studijska programa po univerzitetu, izradiće se samoevaluacijski izvještaji koji će se predati komisiji za vanjsku evaluaciju, uključujući AQA-u i VLHORA-u, koji će potom izvršiti analizu rezultata, a nakon posjete bh. univerzitetima  povratne informacije dobivene putem SWOT analize će se upotrijebiti za konačnu odluku o akreditaciji.   
 
Nakon toga, univerziteti će pripremiti dugoročne strateške akcijske planove u cilju osiguranja održivosti projektnih rezultata. Razvijene procedure će biti dorađene uz zajednički dogovor bh. univerziteta i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH. Također, Ministarstvo civilnih poslova će aktivno učestvovati u ulozi konsultanta kako bi se akreditacione procedure implementirale u bh. zakonodavstvu.
 
Tri EU eksperta će se baviti kontrolom kvaliteta i praćenjem projektnih rezultata, te će svake godine vršiti posjete bh. univerzitetima, nakon čega će napraviti godišnji evaluacijski izvještaj. Poseban naglasak biće na  diseminaciji projektnih rezultata koja će biti izvršena putem ažurirane web stranice projekta, štampanja diseminacijskih brošura, uređivanja redovnih saopštenja za korisnike (newsletter) i organizovanja konferencije za diseminaciju sa svim učesnicima i nadležnim vlastima koji su uključeni u evaluaciju i akreditaciju studijskih programa u BiH. Predstavnici studenata će aktivno učestvovati u razvoju projekta, a konzorcij ima u planu uspostaviti čvrstu upravljačku strukturu kako bi se projektna implementacija odvijala neometano. Postizanjem planiranih projektnih ciljeva i rezultata namjera projektnog konzorcija jeste da poboljša kompatibilnost i usporedivost visokog obrazovanja u BiH s EU standardima.
 
Evaluacija i akreditacija studijskih programa predstavljaju važan korak u Bolonjskom procesu. Na ovaj način, projektni prijedlog je znatno usklađen sa strategijom razvoja za visoko obrazovanje u BiH i doprinijet će u predpristupnim pripremama Bosne i Hercegovine.