Glavni cilj projekta je implementacija osiguranja kvaliteta kao instrumenta u strateškom razvoju bh. univerziteta u uskoj saradnji s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i ministarstvima nadležnih za visoko obrazovanje. Na taj način, ovaj prijedlog strukturalnih mjera u potpunosti podržava strukuralnu reformu visokog obrazovanja na prostoru cijele BiH. Konzorcij se sastoji od 8 javnih univerziteta u BiH, 4 univerziteta iz EU-a, WUS-a Austrije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, ministarstava obrazovanja Republike Srpske, Zapadno-hercegovačkog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo.  Nakon evaluacije najnovijih trendova u području Ključnih indikatora uspješnosti (KPI) u EU-u, izradiće se set zajedničkih ključnih indikatora uspješnosti za bh. univerziteta, kao i sistem praćenja.  Osoblje menadžmenta bh. univerziteta će proći kroz obuke za praćenje KPI-a i njihove upotrebe u strateškom upravljanju univerziteta. Nakon analize informacija, koje svaki univerzitet mora imati na raspolaganju, uspostaviće se registar svih studijskih programa u visokom obrazovanju u BiH, što će, zajedno s definisanim KPI-ima, omogućiti prikupljanje svih potrebnih informacija za strateško upravljanje univerziteta: akreditacija, evaluacija, planiranje, procedure za upis, ...
Glavni ciljevi ovog projekta su:
1. Uspostavljanje seta zajedničkih KPI-a za bh. univerziteta
2. Uspostavljanje sistema za praćenje KPI-a na bh. univerzitetima 
3. Unapređenje saradnje s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
4. Izgradnja kapaciteta na bh. univerzitetima
5. Podrška strateškom upravljanju VŠU-a u BiH
6. Diseminacija projektnih rezultata
7. Održivost projektnih rezultata
8. Kontrola i praćenje kvaliteta
9. Upravljanje projektom