Iako su uspostavili sisteme unutrašnjeg osiguranja kvaliteta (u različitoj mjeri i pravcima), svi javni univerziteti u Bosni i Hercegovini (BiH) se trenutno suočavaju s teškim izazovom uspostavljanja i izvođenja kvalitetnog doktorskog studija kao jednog od osnovnih pravaca bolonjskih reformi. U nedostatku jasnih smjernica i strateškog pristupa integrisanim doktorskim studijima na nivou ustanove, sve aktivnosti na modernizaciji doktorskog obrazovanja ostaju na nivou individualnih, mentorskih programa na nivou fakulteta, zbog čega javni univerziteti trenutno nisu u mogućnosti na adekvatan način odgovoriti na potrebe bh. tržišta rada i društva. 
 
Širi cilj projekta „Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima“ jeste promovisanje i pružanje podrške razvoju savremenih doktorskih studija na 8 javnih univerziteta u BiH u skladu s principima utvrđenim u Bolonji i Salzburgu, kao i sa Strategijom za razvoj nauke u BiH 2010-2015.
 
Konkretni ciljevi projekta su:
1. Integrisanje i efikasnije upravljanje doktorskim studijima na 8 javnih univerziteta do kraja 2013.g.;
2. Izrada i usvajanje Standarda za kvalitetu na doktorskim studijima na nivou univerziteta i države do kraja 2013.g.;
3. Razvoj jednog doktorskog programa po univerzitetu (8 pilot projekata) u skladu sa usvojenim procedurama i standarima kvaliteta do kraja 2014.g.;
 
Glavni rezultati i ishodi projekta su sljedeći:
1- Razvoj kapaciteta na univerzitetima u cilju postizanja kvalitetnih doktorskih studija
2- Stvaranje pretpostavki za kvalitetno doktorsko obrazovanje i istraživački rad
3- Izrada Standarda za kvalitet na doktorskim studijima
4- Razvoj 8 novih doktorskih programa u BiH (8 pilot projekata)
5- Praćenje i kontrola kvalitete
6- Diseminacija
7- Održivost
8- Upravljanje projektima
 
Planom projektne intervencije predviđeno je da se gore spomenuti ciljevi i rezultati postignu kroz određen broj aktivnosti vezanih za izgradnju kapaciteta, diseminaciju i održivost u razdoblju od 36 mjeseci.