Zajednički projekat "Jačanje visokog obrazovanja u BiH III"
 
Zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope „Jačanje visokog obrazovanja u BiH III“ je treći zajednički projekat koji ima za cilj da pomogne Bosni i Hercegovini u implementaciji bolonjskih reformi u visokom obrazovanju.Trajanje projekta je od 2009. do 2011.godine, a ključni zadatak je implementacija četiri od sedam osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa u BiH“  koje su rezultat zajedničkog rada u okviru prethodnog projekta SHE II (2006-2008), a koje je usvojilo Vijeće ministara u decembru 2007. godine.

Projekat će pomoći Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta(HEA) i BH univerzitetima u provođenju prve eksterne evaluacije BH univerziteta u skladu sa BH i Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta i mape puta za njihovu implementaciju. U okviru ove komponente biće uključeni mnogobrojni internacionalni eksperti Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta (ENQA) kako bi pomogli Agenciji u definisanju odgovarajuće procedure i kriterija za pripremu i provođenje aktuelne eksterne evaluacije.

Druga komponenta projekta odnosi se na pomoć u implementaciji „Kvalifikacionog okvira za visoko obrazovanje u BiH“. Ova komponenta biće implementirana putem neposredne saradnje BH univerziteta i Rektorske konferencije,a kao rezultat mogla bi da razvije konstruktivni i srednjoročni pristup prema integaraciji novih bolonjskih zvanja i postojećih BH parmetara za obrazovanje , zapošljavanje i socijalnu sigurnost.

Obe komponente biće praćene pregledom odgovarajuće legislative koju će izraditi internacionalni i domaći eksperti i uspostavljanjem mreže BH eksperata u određenim oblastima.   

Projekta SHE III je pokrenut na osnovu zahtjeva BH vlasti. Ukupan budžet je 500.000 E, a zajednički ga finasiraju Evropska komisija , iz programa Instrument za pretpristupnu pomoć do 80% , dok 20% sredstva obezbjeđuje Vijeće Evrope.

Novi projekat provodi Ured Vijeća Evrope u Sarajevu uz podršku Odjela za obrazovanje i jezike Vijeća Evrope.