FAQ

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

 

1.Da li je moja visokoškolska ustanova akreditovana?

Lista akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini je dostupna na internet stranici Agencije link.

 

 1. Šta se dešava ako se upišem na neakreditovanu visokoškolsku ustanovu?

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju, akreditovana visokoškolska ustanova izdaje akademske stepene i diplome. Nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u Bosni i Hercegovini će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove.

 

 1. Koja je razlika između licenciranja i akreditacije?

Licenca je dozvola za početak i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Licencu izdaju i mogu je oduzeti nadležne obrazovne vlasti, odnosno Mininstarsvo prosvjete i kulture Republike Srpske, kantonalna ministarstva obrazovanja i Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta BiH.

Akreditacija je proces kojim se sa osnovu spoljašnje revizije i ocjene kvaliteta potvrđuje da je visokoškolska ustanova u svom radu ispunila utvrđene standarde i kriterije.

Dakle, razlika između licenciranja i akreditacije je u činjenici da je licenciranje dozvola za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, a akreditacije je potvrda kvaliteta rada visokoškolske ustanove.

 

 1. Kako se provodi postupak akreditacije?

Učesnici u postupku akreditacije su sljedeći:

1)      visokoškolska ustanova;  

2)      nadležne obrazovne vlasti, a u Republici Srpskoj,  Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske;

3)      Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta;

4)      komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa.

Postupak akreditacije odvija se na sljedeći način:

Prema odredbama kantonalnih zakona o visokom obrazovanju, Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske i Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, zahtjev za akreditaciju se podnosi nadležnim obrazovnim vlastima.

Po prijemu zahtjeva visokoškolskih ustanova za akreditaciju i utvrđivanja osnovanosti i urednosti takvog zahtjeva,  nadležne obrazovne vlasti dostavljaju Agenciji prijedlog za imenovanje Komisije stručnjaka za ocjenu i reviziju kvaliteta određene visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.

Agencija imenuje Komisiju stručnjaka na osnovu prijedloga uz prethodnu provjeru da li se predloženi članovi Komisije nalaze na utvrđenoj listi stručnjaka Agencije.

 Na osnovu mišljenja Komisije stručnjaka koja vrši ocjenjivanje i reviziju kvaliteta visokoškolske ustanove, odnosno  studijskog programa, Agencija daje preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove koja se dostavlja nadležnim obrazovnim vlastima koje donose rješenje o akreditaciji.

U daljem postupku, nadležne obrazovne vlasti Agenciji dostavljaju rješenje o akreditaciji. Nakon toga Agencija provjerava  ocjenu usklađenosti Rješenja o akreditaciji  te ako su ispunjeni svi uvjeti vrši    upis visokoškolske ustanove u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

 

 1. Ko vrši izbor stručnjaka za Listu stručnjaka?

Zajednička komisija bira domaće i međunarodne stručnjake na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje najmanje jednom svake četiri godine. U konkursu se navode kriteriji koje svaki stručnjak mora da ispuni. Konačnu listu stručnjaka usvajaju nadležne obrazovne vlasti. Stručnjaci su iz četiri kategorije:

1)      predstavnici akademske zajednice u Bosni i Hercegovini;

2)      predstavnici privrede i prakse;

3)      međunarodni stručnjaci i

4)      predstavnici studenata.

 

 1. Koji su kriteriji za izbor stručnjaka za Listu stručnjaka?

Propisani su opšti i posebni kriteriji.  U opštim kriterijima navodi se da stručnjaci treba da dobro poznaju pisani i govorni engleski jezik, posjeduju dobre sposobnosti usmene i pisane komunikacije, rada na elektronskim ili internetskim komunikacionim sistemima, sposobnost djelotvornog rada u timu, kao i sposobnost poštivanja dogovorenih protokola, procedura i rokova.

Za svaku od kategorija stručnjaka utvrđeni su i posebni kriteriji. Kompletna lista kriterija je dostupna ovdje

 

 1. Šta znači imenovanje komisije stručnjaka?

Agencija imenuje pojedinačne komisije stručnjaka za akreditaciju na osnovu prijedloga koji dostavljaju nadležne obrazovne vlasti na čijoj teritoriji radi visokoškolska ustanova koja je u postupku akreditacije. Predloženi stručnjaci moraju biti na Listi stručnjaka, a komisiju čine najmanje četiri člana, predstavnika svake od četiri kategorije stručnjaka.

 

 1. Šta je preporuka o akreditaciji?

Kako bi se osigurala dosljednost rješenja o akreditaciji, Agencija analizira kako su visokoškolske ustanove ispunile kriterije za akreditaciju na osnovu izvještaja komisija stručnjaka i nadležnim obrazovnim vlastima dostavlja preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.

 

 1. Šta je ocjena usklađenosti rješenja o akreditaciji?

Agencija vrši ocjenu usklađenosti rješenja o akreditaciji koje izdaju nadležne obrazovne vlasti sa minimalnim standardima u oblasti visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju, a  na osnovu prethodne preporuke Agencije.

 

 1. Ko vodi Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova?

Vođenje Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova je u isključivoj nadležnosti Agencije, koja vrši upis visokoškolskih ustanova u Registar na osnovu rješenja o akreditaciji koja donose nadležne obrazovne vlasti i ocjene usklađenosti od strane Agencije. Registar predstavlja službenu evidenciju o akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Dostupan je ovdje.

 

 1. Šta je ESG?

Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja predstavljaju dokument koji su, u okviru Bolonjskog procesa, izradile visokoškolske ustanove, studenti i agencije za osiguranje kvaliteta i koji su odobrili ministri zaduženi za obrazovanje, a koji sadrže glavne karakteristike načina na koji bi trebalo organizovati obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Oni se odnose na spoljašnje osiguranje kvaliteta, unutrašnje osiguranje kvaliteta i na osiguranje kvaliteta rada agencija za osiguranje kvaliteta. 

To nisu propisi koji se direktno primjenjuju, nego su to smjernice koje pružaju okvir za zakonske i podzakonske akte, kriterije i propise u cilju povećanja saradnje u oblasti osiguranja kvaliteta.

 

ESG je dostupan ovdje.

 

 1. Šta su kriteriji za akreditaciju?

Kriteriji za akreditaciju definišu standarde koje visokoškolske ustanove treba da ispune da bi pokazale da mogu vjerodostojno da obavljaju obrazovnu djelatnost, a što ocjenjuju nezavisni stručnjaci, odnosno komisije stručnjaka. Agencija je utvrdila devet (9) kriterija koji se odnose na razvoj i strategiju visokoškolskih ustanova, sistem unutrašnjeg osiguranja kvaliteta, procedure za kvalitet studijskih programa, procedure za ocjenjivanje studenata, ljudske i fizičke resurse, informacione sisteme, prezentaciju informacija javnosti i međunarodne odnose. Kriteriji za akreditaciju su jedinstveni i obavezni za sve visokoškolske ustanove u BiH i preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove i dobijanje rješenja o akreditaciji zavise od stepena njihove ispunjenosti. 

 

Kriteriji su dostupni na link.

 

 1. Da li su visokoškolske ustanove obavezne da izdaju dodatak diplomi?

Da, akreditovane visokoškolske ustanove su obavezne da izdaju  ovaj dodatak uz diplomu i to besplatno. Ova obaveza akreditovanih visokoškolskih ustanova je propisana, između ostalog, dokumentom koji je donijela Agencija, Uputstvom o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditovane visokoškolske ustanove, a koji je dostupan ovdje.

 

 1. Kako je visoko obrazovanje pravno regulisano u Bosni i Hercegovini?

Akt koji reguliše cjelokupnu organizaciju visokog obrazovanja u BiH, odgovornost nadležnih institucija u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju je Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Zakoni Republike Srpske, kantona u Federaciji BiH i Brčko Distrikta moraju biti u skladu sa navedenim zakonom. Postoje podzakonski akti koje su usvojile nadležne obrazovne vlasti  i druge institucije u oblasti visokog obrazovanja, a kojima je detaljnije regulisana oblast visokog obrazovanja.

U oblasti osiguranja kvaliteta postoje podzakonski akti koje donose nadležne obrazovne vlasti koji regulišu postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Relevantni propisi su dostupni ovdje.

 

 1. Kako studenti mogu biti uključeni u procese osiguranja kvaliteta?

Studenti moraju biti uključeni i u unutrašnje i u spoljašnje osiguranje kvaliteta. U unutrašnjem osiguranju kvaliteta, studenti treba da budu članovi tijela za unutrašnje osiguranje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama. U spoljašnjem osiguranju kvaliteta, studenti su ravnopravni članovi komisija stručnjaka za akreditaciju, a nakon izbora na Listu stručnjaka Agencije.

 

 1. Gdje mogu dobiti dodatne informacije o aktivnostima Agencije?

Pored internet stranice Agencije, informacije o aktivnostima Agencije su dostupne prijavom na listu za slanje izabranih sadržaja o svim promjenama na internet stranici Agencije. Kako biste bili redovno informisani o svim aktivnostima, prijavu možete izvršiti ovdje.