TABELARNI PREGLED VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

sa podacima o sjedištu, obliku vlasništva, godini osnivanja/početku rada i statusu licence i akreditacije

 

 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Naziv visokoškolske ustanove

Sjedište

Oblik vlasništva

Godina osnivanja/

početak rada i

dobijanje dozvole za rad - status LICENCE

 

Status

AKREDITACIJE

      U N I V E R Z I T E T I 

Univerzitet u Sarajevu 

www.unsa.ba

Sarajevo

Javna

1949.

18.09.2014. - 10.09.2024.

Univerzitet u Banjoj Luci 

www.unibl.org

Banja Luka

Javna

1975.

15.08.2007. - 25.09.2025.

Univerzitet u Tuzli 

www.untz.ba

Tuzla

Javna

1976.

15.08.2007. - 05.04.2026.

Univerzitet Džemal Bijedić

www.unmo.ba

Mostar

Javna

1977.

11.06.2015. - 11.06.2019.

28.08.2019. - 28.08.2023.

29.01.2024. – 29.01.2028.

Sveučilište u Mostaru

www.sum.ba

Mostar

Javna

1992.

11.06.2015. - 11.06.2019.

23.01.2020. - 23.01.2024.

26.02.2024. -26.02.2028.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

www.ues.rs.ba

Istočno Sarajevo

Javna

1993.

15.08.2007. - 25.09.2025.

Univerzitet u Bihaću 

www.unbi.ba

Bihać

Javna

1997. 

15.08.2007. - 29.09.2025.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

www.ius.edu.ba

Sarajevo

Privatna

23.06.2004.

18.09.2014. - 18.09.2019.

14.10.2019. - 14.10.2024.

Univerzitet u Zenici

www.unze.ba

Zenica

Javna

28.11.2005.

15.08.2007. - 07.09.2018.

29.03.2019. - 29.03.2024.

18.04.2024. - 18.04.2029.

Univerzitet u Travniku

www.unt.ba

Travnik

Privatna

04.07.2007.

15.08.2007. - 26.01.2026.

“Univerzitet za poslovne studije” Banja Luka

www.univerzitetps.com

Banja Luka

Privatna

28.12.2007.

15.08.2007. - 20.12.2024.

Slobomir P Univerzitet

www.spu.ba

Slobomir,

Bijeljina

Privatna

28.12.2007.

15.08.2007. - 21.01.2015.

05.07.2022. - 04.07.2027.

Nezavisni univerzitet Banja Luka

www.nubl.org

Banja Luka

Privatna

28.12.2007. 

15.08.2007. - 15.10.2024. 

Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka

www.apeiron-uni.eu

Banja Luka

Privatna

28.12.2007.

15.08.2007. - 23.11.2028.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment

www.univerzitetpim.edu.ba

Banja Luka

Privatna

28.12.2007.

15.08.2007. - 02.10.2025.

Univerzitet  Sinergija Bijeljina

www.sinergija.edu.ba

Bijeljina

Privatna

28.12.2007.

15.08.2007. - 09.08.2024. 

Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju

www.ssst.edu.ba

Sarajevo

Privatna

24.04.2008.

20.06.2014. - 20.06.2019.

12.03.2020. - 12.03.2025.

Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Vitez

Novi naziv:

Sveučilište/Univerzitet “Vitez”

(Rješenje o upisu podataka u Registar visokoškolskih ustanova Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa  Kantona Središnja Bosna od 13.12.2023.god.)

www.unvi.edu.ba

Travnik

Privatna

11.06.2008.

15.08.2007. - 10.06.2026. 

Internacionalni Burč univerzitet

www.ibu.edu.ba

Sarajevo

Privatna

11.12.2008.

21.08.2014. - 21.08.2019.

20.01.2020. - 20.01.2025.

Internacionalni univerzitet Travnik

www.iu-travnik.com

Travnik

Privatna

05.03.2010.

23.05.2016. - 30.11.2025. 

Sveučilište  Hercegovina

www.hercegovina.edu.ba

Mostar

Privatna

19.05.2011.

19.12.2016. - 19.12.2020.

18.10.2021. - 18.10.2025.

Evropski univerzitet, Brčko distrikt BiH

www.eubd.edu.ba

Brčko

Privatna

28.12.2011.

02.02.2022. - 02.02.2026.

Internacionalni univerzitet, Brčko distrikt BiH 

www.iu-bd.org

Brčko

Privatna

11.01.2012.

02.02.2022. - 02.02.2026.

Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina 

www.ubn.rs.ba

Bijeljina

Privatna

05.10.2012.

28.07.2021. - 28.07.2026.

Internacionalni univerzitet u Goraždu

Goražde

Privatna

24.09.2014.

07.09.2021. - 07.09.2023. 

Univerzitet modernih znanosti - CKM Mostar

Novi naziv:

VIKTORIA INTERNACIONALNI UNIVERZITET

(Rješenje o izmjenama podataka Općinskog suda u Mostaru od 18.08.2023.)

www.viu.ba

Mostar

Privatna

30.09.2014.

18.02.2020. - 18.08.2025.

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla

www.eukallos.edu.ba

Tuzla

Privatna

28.08.2015.

16.08.2022. - 16.08.2027.

Američki univerzitet u BiH 

Tuzla

Privatna

23.11.2005.

15.08.2007. - 26.11.2021.

Visokoškolska ustanova prestala sa radom

(Rješenje NOV od 25.04.2022.)

    V I S O K E   Š K O L E 

Visoka medicinska škola Prijedor

www.vmspd.com

Prijedor

Javna

1997. 

15.08.2007. - 29.06.2026.

Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje

www.thtrebinje.com

Trebinje

Javna

2003.

U postupku akreditacije

“Visoka škola za ekonomiju i informatiku”

Prijedor

Privatna

2004.

Odbijena akreditacija

Rješenjem NOV od 17.03.2023.

Visoka škola “Banja Luka College”

www.blc.edu.ba

Banja Luka

Privatna

28.12.2007.

15.08.2007. - 15.10.2024.

Visoka škola za primjenjene i pravne nauke  “Prometej”

www.prometejbl.edu.ba

Banja Luka

Privatna

28.12.2007.

18.04.2016. - 19.10.2024.

U postupku akreditacije

Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac

www.vub.edu.ba

Sokolac

Privatna

28.12.2007.

27.02.2014. - 27.07.2027. 

Visoka škola “Američka škola za ekonomiju”

Sarajevo

Privatna

16.12.2009.

26.12.2017. - 26.12.2022.

Visokoškolska ustanova prestala sa radom

(Rješenje NOV od 11.12.2023.)

Visoka škola “CEPS-centar za poslovne studije“ Kiseljak

www.ceps.edu.ba

Kiseljak

Privatna

29.06.2010.

10.05.2016. - 10.03.2026. 

Visoka poslovno tehnička škola Doboj

www.vpts-doboj.info

Doboj

Privatna

30.08.2010.

04.10.2017. - 02.10.2025. 

Visoka škola “Logos centar”

www.logos-centar.com

Mostar

Privatna

24.08.2011.

07.07.2015. - 07.07.2019.

21.05.2020. - 21.05.2024.

Visoka škola ”Koledž za kozmetologiju i estetiku”

Banja Luka

Privatna

02.09.2011.

U postupku akreditacije

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u BD BiH

www.empirica.ba

Brčko

Privatna

05.01.2012.

17.06.2021. - 17.06.2025.

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic

www.vstim-konjic.ba

Konjic

Privatna

17.07.2012.

16.05.2022. - 16.05.2024. 

Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija"

www.ipi-akademija.ba

Tuzla

Privatna

01.07.2014.

07.08.2020. - 07.08.2025.

Visoka medicinska škola zdravstva

www.vmsz.ba

Doboj

Privatna

23.10.2015.

07.12.2022. - 06.12.2027.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINRA

www.finra.edu.ba

Tuzla

Privatna

27.06.2016.

28.04.2021. - 28.04.2026.

Visoka škola UNION u Mostaru 

Mostar

Privatna

04.10.2018.

-

Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM

Tuzla

Privatna

07.08.2020.

-

Visoka škola Komunikološki koledž u Banjoj Luci Kapa Fi

Banja Luka

Privatna

28.12.2007.

15.08.2007. - 19.03.2021.

Visokoškolska ustanova prestala sa radom

 (Rješenje NOV od 04.08.2021.)

Visoka škola „Primus“ Gradiška

Gradiška

Privatna

11.02.2008.

15.08.2007. - 28.03.2021.

Visokoškolska ustanova prestala sa radom

 (Rješenje NOV od 18.11.2020.)

 

Napomena:

  • Korištena je skraćenica NOV – nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini
  • Shodno članu 10. Okvirnog zakona o visokom obrazovanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 57/09 i 59/09)  visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini su univerziteti i visoke škole.
  • Podaci u tabeli se ažuriraju u skladu sa rješenjima o akreditaciji nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini, podacima iz Državnog registra akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i evidencijama Agencije.

 

                                                                                                                                                               Datum ažuriranja: 04.06.2024. godine