Online sastanak sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti

Unaprijeđenje procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa

Banjaluka, 03.04.2024. - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, organizovala je online sastanak sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku se diskutovalo o aktuelnim izazovima i prilikama u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova iz perspektive zakonskih i podzakonskih akata kojima se taj proces reguliše na nivou nadležnih obrazovnih vlasti u BiH i dokumenata Agencije, a sve to u cilju dodatnih unaprijeđenja procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Na sastanku su, pored predstavnika Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, učestvovale i predstavnice Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta Kantona 10.