Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima

11.05.2023, 14:43

Inicijativa za izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju

Banjaluka, 11.05.2023. godine – Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine,  organizirala je radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima s ciljem predstavljanja i rasprave o inicijativi za izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koju je pokrenula Agencija.

Učesnike sastanka pozdravili su predsjednik UO, prof. dr Suad Kunosić i direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić.

Tokom sastanka  direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić, predstavio je Inicijativu za izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju. On je istakao da dosadašnja iskustva i praksa primjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni  i Hercegovini ukazuju na potrebu izmjena i dopuna u više odredbi, koje su nedovoljno jasne i precizne. Postupajući u skladu sa svojim nadležnostima, a takođe i zaključcima sa posljednje sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine,  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta pripremila je  incijativu za određene izmjene i dopune ovog zakona, naveo je Hašić i dodao da je  predmetna Inicijativa upućena nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj, županijama/kantonima u Federaciji BiH, te resornom Odjeljenju u Vladi Brčko distrikta BiH radi pribavljanja mišljenja

Nakon diskusije, učesnici sastanka složili su se da je inicijativa Agencije dobra polazna osnova, te je najavljeno formiranje interinstitucionalne  radne grupe, čijim bi radom koordinirala Agencija, a nakon što njen sastav odredi i imenuje članove Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herecegovine. Rezultati rada ove radne grupe bili bi, nakon toga, prezentirani na sjednici Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Takođe je predstavljen i dokument Preporuke za reguliranje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija na koji je Upravni odbor dao je saglasnost na 2.sjednici, održanoj 12.04.2023.godine i stupio je na snagu osam dana od dana donošenja. Ovim preporukama, kako je istaknuto,  stvara se osnova za usklađenost postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija za sve nadležne obrazovne vlasti kao i druge učesnike u procesu akreditacije u Bosni i Hercegovini, a koji nisu razrađeni Odlukom o normama.

Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike Minstarstva civilnih poslova Bosne  i Hercegovine, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja  te Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske. U radu sastanka učestvovali su i članovi Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete. 

 


Galerije

Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima, Banja Luka, 11.05.2023. god.