Konsultativni sastanak eksperata u Bosni i Hercegovini

Projekat “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica ( ESG)“ („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“ - SEQA ESG II) kojim koordinira ENQA

Banja Luka, 04.12.2023.godine - Konsultativni sastanak eksperata u Bosni i Hercegovini “State Peer Counselling Meeting”, održan je 04. 12.2023.godine u Banjaluci. Reč je o prvoj aktivnosti u  Bosni i Herecgovini u okviru projekta pod  nazivom “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica ( ESG)“ („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“ - SEQA ESG II) kojim koordinira ENQA.

Događaj u Banjaluci organizovala je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u saradnji sa Evropskom asocijacijom za osiguranje  kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA,) kao koordinatorom Projekta. Cilj događaja bio je kreiranje sistemske svijesti i zajedničkog razumijevanja svih učesnika na nivou države kako bi bile identifikovane oblasti u kojima je potrebno reagovati i riješiti određena pitanja i izazove,  a sve u pravcu usklađivanja sa zahtjevima Evropskih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Na samom početku učesnike je pozdravio drektor Agencije, prof. dr Enes Hašić koji je istakao da Agencija nastoji da u svakodnevnom radu vrši stalna poboljšanja, kao i da sve svoje aktivnosti provodi i unapređuje u skladu sa  ESG-em. „To jeste veliki izazov, imajući u vidu kompleksnost sistema u kojima Agencija djeluje, ali je taj izazov realno ostvariv, jer potpuno ispunjavanje ESG  standarda, kao potvrde kvaliteta sistema visokog obrazvanja u BiH, treba da bude jedan od prioriteta ne samo Agencije već i svih nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini“, zaključio je Hašić.

Uključenost državnih vlasti je od suštinske važnosti za uspješnu implementaciju ESG na svim nivoima kako bi se obezbjedilo da ne postoje nikakave zakonske ili druge pravne  prepreke kako bi agencije i visokoškolske ustanove u tom procesu imale svu neophodnu podršku. Sastanku u Banjaluci pristustovala je i ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak koja je, između ostalog, istakla ključnu ulogu visokog obrazovanja, istraživačkog rada i inovacija u pružanju podrške društvenoj povezanosti, ekonomskom rastu i konkurenciji na globalnom nivou. Naglasila je da je visoko obrazovanje prepoznato kao oblast od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu. “Učinićemo sve da Bosna i Hercegovina bude od onih zemalja u kojima osiguranje kvaliteta funkcioniše u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i gdje je u potpunosti uspostavljen okvir kvalifikacija“, istakla je ministrica Bošnjak.

Učesnicima sastanka obratio se i predsjedavajući Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine, prof. dr Radoslav Gajanin te predsjednik ENQA-e Douglas Blakstock. U radu sastanka učestovala i direktorica Evropskog registra za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR), Magalie Soenen, kao i eksperti, Esther Huertas Hidalgo, šefica  Odjeljenja za osiguranje kvalteta Agencije za osiguranje kvaliteta Katalonije (Španija) i član ENQA Komisije za eksterne evaluacije te Patrick Van den Bosch, član Odbora ENQA-e i predsjedavajući Flamanskog savjeta za visoko obrazovanje (Belgija).

Sastanak je bio podeljen u više sesija koje su bile organizovane kao panel diskusije, radionice i plenarne diskusije, a bile su posvećene slijedećim temama: Establishment of legal frameworks for the agency’s independence, Stakeholder involvement in external quality assurance, Peer review experts, Fitness for purpose of national/agency criteria, the alignment of the methodology and processes to the four-stage peer-review method described in the ESG.

Svi prisutni su aktivno učestvovali u navedenim sesijama, dajući svoja mišljenja i predloge za dalje unapređenje  rada Agencije  i uopšte  osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Na kraju su izvedeni relevantni zaključci o svim pitanjima o kojima se diskutovalo što će biti osnova za izradu akcionog plana u narednom preriodu.

Događaj u organizaciji Agencije i ENQA-e okupio je  relevantne predstavnike nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova BiH, nadležnih ministarstava obrazovanja, akademske zajednice i drugih zainteresovanih strana iz sektora visokog obrazovanja.


Galerije

Konsultativni sastanak eksperata u BiH, Banja Luka, 4.12.2023. godine