Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju ekonomija Zapadnog Balkana

Radionica u Zagrebu u organizaciji ERI SEE (Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi), RCC (Regionalni Savjet za saradnju) i AZVO (Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske)

Radionica na temu „Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Zapadnog Balkana“ održna je u Zagrebu, 6. i 7.jula 2023.godine. Organizatori radionice bili su Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE ), Regionalni Savjet za saradnju (RCC) i Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO).

Cilj radionice je bila razmjena iskustava između agencija u procesu implementacije Evropskih standarda i smjernica (ESG), predstavljanje Regionalnog registra akreditiranih ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa, kao i identificiranje nacionalnih i regionalnih prioriteta u procesu osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja.

Tokom prvog dana, predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske predstavili su na koji način su ESG standardi iz Dijela 3 (Standardi i smjernice za agencije za osguranje kvaliteta) integrirani u rad Agencije, te kako vrše mjerenje i unaprjeđenje pomenutih standarda. Takođe, prezentovali su način na koji su ESG standardi iz Dijela 2 (Standardi i smjernice za eksterno osiguranje kvaliteta) integrirani u metodologiju Agencije, koja se koristi u postupcima evaluacija ustanova i studijskih programa.

Posljednja prezentacija prvog dana odnosila se na Dio 1 ESG standarda (Standardi i smjernice za interno osiguranje kvaliteta), odnosno ulogu Agencije u procesu pružanja podrške ustanovama visokog obrazovanja u osiguranju kvaliteta njihovih internih mehanizama, kao i definiranju načina pružanja pomoći u „izgradnji kulture kvaliteta“ na ustanovama visokog obrazovanja.

Drugog dana radionice predstavljeni su planovi i buduće aktivnosti RCC-a u procesu pružanja podrške ekonomijama Zapadnog Balkana u oblasti visokog obrazovanja, inovirana verzija Regionalnog registra akreditiranih ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa, te na kraju identificirane potrebe za jačanjem kapaciteta agencije,  kao i regionalne saradnje u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju.

U radu radionice učestvovali su i predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.


Galerije

Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju ekonomija Zapadnog Balkana